1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • MOnsjes: de Website die producten en/of diensten van derden promoot en verkoopt aan consumenten en die effectief de producten en/of diensten aan de consument levert (indien van toepassing, na inname van de kortingscode).
 • Bezoeker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder.
 • Kortingscode: een kortingscode voor een bepaald product of een bepaalde dienst van de aanbieder.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen MOnsjes en de bezoeker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de bezoeker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de bezoeker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2. Bedrijfsgegevens

2.1 MOnsjes is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64256707.

2.2 Contact met MOnsjes kan via het contactformulier op de website of per mail naar info@monsjes.nl

2.3 MOnsjes is gevestigd op het volgende adres: Bandoengplantsoen 28 te Almere

3. Algemeen en Toepasselijkheid

3.1 Welkom bij https://monsjes.nl en hartelijk dank voor je bezoek. MOnsjes biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kosteloos de website te bezoeken.

3.2 Deze Algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn met ingang van 24 april 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website MOnsjes (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten en producten die op MOnsjes worden aangeboden.

3.3 Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. MOnsjes raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een Bezoeker) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. MOnsjes kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website MOnsjes ongeacht of de bezoeker wel of geen profiel heeft.

3.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de bezoeker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MOnsjes voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij MOnsjes  zijn in te zien en dat zij op verzoek van de bezoeker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.5 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de bezoeker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de bezoeker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de bezoeker.

4. Bescherming van uw privacy

4.1 In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze website gebruikt.

5.  Het aanbod

5.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken. Als MOnsjes gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MOnsjes niet. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

5.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de bezoeker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief btw;
 2. de eventuele kosten van verzending;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 7. de manier waarop de bezoeker, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 8. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

6. Overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Bezoeker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2 Indien de Bezoeker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MOnsjes langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

6.3 De bestelling zal na elektronische bevestiging door MOnsjes verder in behandeling worden genomen en worden geleverd binnen de afgesproken termijn. Wordt de levertijd niet gehaald, dan wordt u daar per persoonlijk van op de hoogte gesteld. Zie voor afwijkingen op de afgesproken termijn artikel..

7. Herroeping

Bij producten:

7.1 De bezoeker kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MOnsjes mag de bezoeker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de bezoeker, of een vooraf door de bezoeker aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de bezoeker in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de bezoeker, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MOnsjes mag, mits hij de bezoeker hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de bezoeker, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de bezoeker, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.3 Indien MOnsjes de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de bezoeker heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de bezoeker die informatie heeft ontvangen.

8. Verplichtingen van de bezoeker tijdens de bedenktijd

8.1 Tijdens de bedenktijd zal de bezoeker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de bezoeker het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2 De bezoeker is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

8.3 De bezoeker is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als MOnsjes hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de bezoeker en kosten daarvan

9.1 Als de bezoeker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar MOnsjes: info@monsjes.nl

9.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de bezoeker het product terug, of overhandigt hij dit aan MOnsjes. Dit hoeft niet als de MOnsjes heeft aangeboden het product zelf af te halen. De bezoeker heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

9.3 De bezoeker zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MOnsjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de bezoeker.

9.5 De bezoeker draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als MOnsjes aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de bezoeker de kosten voor terugzending niet te dragen.

9.6 De bezoeker draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. MOnsjes heeft nagelaten deze verklaring van de bezoeker te bevestigen.
  • Als de bezoeker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10.  Verplichtingen van MOnsjes bij herroeping

10.1 Als MOnsjes de melding van herroeping door de bezoeker op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

10.2 MOnsjes vergoedt alle betalingen van de bezoeker bij retourzending van de gehele order, inclusief eventuele leveringskosten door MOnsjes in rekening gebracht voor het product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de bezoeker hem de herroeping meldt. Wordt er één product retour gezonden vanuit een bestelling met meerdere producten, dan worden de leveringskosten niet retour gestort. Tenzij MOnsjes aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de bezoeker aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.3 MOnsjes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de bezoeker heeft gebruikt, tenzij de bezoeker instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de bezoeker.

10.4 MOnsjes hoeft de bijkomende kosten voor de retourzending niet terug te betalen. De bezoeker draagt zelf de kosten voor het retourneren van het product.

11.  Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 MOnsjes kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als MOnsjes dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MOnsjes geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de bezoeker; en
  2. de bezoeker heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra MOnsjes de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  3. Volgens specificaties van de bezoeker vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de bezoeker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  6. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de bezoeker; en
   2. de bezoeker heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

12.  De prijs

12.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven

12.2 In afwijking van het vorige lid kan MOnsjes producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar MOnsjes geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

12.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

12.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien MOnsjes dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de bezoeker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

12.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

13. Garantie en Aansprakelijkheid

13.1 MOnsjes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de MOnsjes er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

13.2 MOnsjes is niet verantwoordelijk voor prijsfouten.

13.3 MOnsjes is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

13.4 De banners en andere reclame-uitingen op MOnsjes worden uiterst zorgvuldig geselecteerd, echter is MOnsjes niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

14. Levering en uitvoering

14.1 MOnsjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

14.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de bezoeker aan MOnsjes kenbaar heeft gemaakt.

14.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal MOnsjes geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 40 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de bezoeker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De bezoeker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

14.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal MOnsjes het bedrag dat de bezoeker betaald heeft onverwijld terugbetalen.

14.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MOnsjes tot het moment van bezorging aan de bezoeker of een vooraf aangewezen en aan MOnsjes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Betaling

15.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de bezoeker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de bezoeker de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

15.2 Bij de verkoop van producten aan bezoeker mag de bezoeker in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de bezoeker geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

15.3 De bezoeker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MOnsjes te melden.

15.4 Indien de bezoeker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door MOnsjes is gewezen op de te late betaling en MOnsjes de bezoeker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MOnsjes gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. MOnsjes kan ten voordele van de bezoeker afwijken van genoemde bedragen en percentages.

16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden dan is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

17. Overmacht

17.1 In geval van overmacht is MOnsjes niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

17.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

18. Persoonsgegevens en Account

18.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door MOnsjes vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site, het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins, alsmede een tweewekelijkse nieuwsbrief met MOnsjes aanbiedingen.

18.2 MOnsjes neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht, zoals je ook in onze aparte privacyverklaring kunt vinden. Je staat er jegens MOnsjes voor in dat de informatie die je verstrekt hebt compleet is en op waarheid berust. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het gebruik van MOnsjes. Je bent te allen tijden gerechtigd en in de mogelijkheid je account op te heffen. MOnsjes zal er naar streven na opheffing van je account al je persoonsgegevens zo snel als mogelijk te verwijderen uit haar database.

18.3 Je bent ervoor verantwoordelijk dat je inloggegevens niet bij anderen dan jezelf bekend zijn. Je geeft anderen geen toegang tot je MOnsjes-account en je bent zelf aansprakelijk voor wat derden met je account doen, met of zonder jouw toestemming, tot het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig duidelijk aantoonbaar ongeoorloofd gebruik.

18.4 MOnsjes verstrekt geen accountgegevens aan derden.

19. Gebruikers

19.1 Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden bij de webmaster, waarvan u de contactgegevens hier kunt vinden: http://monsjes.nl

19.2 MOnsjes is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd wordt op personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan MOnsjes overwegen schade, discriminerende en andere onacceptabele teksten te verwijderen.

19.3 Gebruikers die zich misdragen op MOnsjes kunnen te allen tijden geweigerd en verwijderd worden.

20. Webstatistieken

20.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt MOnsjes gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. MOnsjes gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

21. Toepasselijk recht

21.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden zelf, is de Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.